Topmenu

Privacy statement en cookiebeleid Sint Antonius Onderzoeksfonds

 ONDERZOEK EN INNOVATIE

Bij het St. Antonius Ziekenhuis staan onderzoek en innovatie hoog in het vaandel, omdat het verrichten van onderzoek van groot belang is voor het verkrijgen van meer kennis over de verschillende bekende ziektebeelden of het ontdekken van nieuwe behandelmethoden. Onze speerpunten zijn onderzoek naar hart- en vaatziekten, kankeronderzoek en onderzoek naar longziekten.

Kwaliteit van leven

Met de kennis die we bij de onderzoeken vergaren, kunnen we nieuwe behandelmogelijkheden ontwikkelen die soms grote positieve impact hebben op de kwaliteit van leven van onze patiënten. Het uiteindelijke doel is de zorg voor onze patiënten te blijven verbeteren of dat nu gelegen is in een grote verbetering van de kwaliteit van leven van een kleine groep patiënten of een kleine doch essentiële verbetering daarvan voor een grote groep. Verbetering van patiëntenzorg kan ook gelegen zijn in het verminderen van de negatieve impact van een behandeling voor een patiënt of in het verlengen van het leven van een bepaalde groep patiënten. Criterium is dat we altijd focussen op de positieve impact ervan van onze patiënten. We zijn ervan overtuigd dat we mensen op een slimmere manier beter kunnen maken door te blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. We nemen de opgedane kennis direct mee in de patiëntenzorg die we onze patiënten nu en in de toekomst bieden. Om die reden bevorderen, initiëren en stimuleren we levensverbeterend en/of levensverlengend onderzoek.

Innovatie van huis uit
In ons ziekenhuis kennen onderzoek en innovatie al een lange historie. Meerdere bijzondere operaties zijn voor het eerst in het St. Antonius Ziekenhuis uitgevoerd. In 1959 hebben we bijvoorbeeld de eerste openhartoperatie van Nederland uitgevoerd, in 1980 volgde de eerste dotterbehandeling van Nederland en in 1989 hebben we de eerste longtransplantatie van Nederland uitgevoerd. Jaarlijks publiceren we bovendien circa 450 publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften, wat bijzonder (veel) is voor een niet-academisch ziekenhuis. Het St. Antonius Ziekenhuis wordt landelijk - en op bepaalde gebieden zelfs internationaal! - beschouwd als een van de koplopers in innovatie en onderzoek. Van sommige wetenschappelijke onderzoeken publiceren we de resultaten in ons wetenschappelijk magazine Loupe dat per kwartaal verschijnt.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een uitgebreide infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Binnen St. Antonius Research & Development werken R&D medewerkers, die medisch specialisten en verpleegkundigen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Daarnaast beschikken diverse specialismen over een eigen Research & Development afdeling. Hierdoor verrichten wij onderzoek op hoog en relevant niveau.

STICHTING ST. ANTONIUS ONDERZOEKSFONDS
Om deze belangrijke wetenschappelijke onderzoeken te kunnen (blijven) financieren is geld nodig. Om die reden hebben we de onafhankelijk stichting St. Antonius Onderzoeksfonds opgericht die tot doel heeft klinisch wetenschappelijk onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis, alsmede activiteiten die daarmee - op medisch en verpleegkundig vlak - verband houden te bevorderen, te initiëren en/of te stimuleren. Vanzelfsprekend heeft het fonds geen winstoogmerk, maar is het uitsluitend opgericht om het doel, te weten: voldoende financiële middelen voor belangrijk medisch onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis, te bereiken. Deze onderzoeken dragen direct bij aan nieuwe inzichten en innovaties die ons in staat stellen de kwaliteit van leven van onze patiënten te verbeteren en het leven te verlengen. Deze kennis wordt niet alleen met de medewerkers van ons ziekenhuis gedeeld, maar met de hele wereld.

Donaties en vrienden

St. Antonius Onderzoeksfonds ontvangt de waardevolle bijdragen voor deze noodzakelijke medische onderzoeken via donateurs, zowel van bedrijven als van particuliere donateurs. Onze vaste donateurs registreren wij als vrienden van het St Antonius Onderzoeksfonds. Wij onderhouden een warme band met hen, omdat we dankbaar zijn voor elke gift. Om die reden nodigen wij onze vrienden uit voor de vriendendagen en ontvangen zij regelmatig updates van de vorderingen en belangrijke speerpunten van de onderzoeken.

Transparante besteding

Wij vinden het voor alle donateurs – dus zowel voor de eenmalige als voor onze vrienden - van belang dat wij heel transparant zijn over de besteding van de gelden. Om die reden publiceren we ieder jaar een openbaar jaarverslag. Het verslag van het jaar 2017 vindt u hier terug: Jaarverslag 2017.

WAR en toekenning gelden
Om de besteding van de gelden zo zuiver en belangeloos mogelijk te maken, is de raad die beslist over de al dan niet toewijzing van de onderzoeken, de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR), niet betrokken bij en niet op de hoogte van de besteding en de inning van de gelden of de hoogte van de te besteden bedragen.

Jaarlijks worden alle medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis, dus zowel de artsen als de verpleegkundigen, gemotiveerd tot het indienen van onderzoeksvoorstellen. De WAR beoordeelt sec de kwaliteit van de ingediende voorstellen. Vervolgens nodigt de WAR de onderzoekers - meestal binnen enkele weken na de indiening van de voorstellen - uit, zodat zij hun onderzoeksvoorstellen in een presentatie nader kunnen toelichten. De leden van de WAR kunnen daarbij ook aanvullende vragen aan de onderzoekers stellen. Na afloop van de presentatie stelt de WAR een kwaliteitsvolgorde van de ingediende voorstellen vast. Daarbij kunnen onderzoeken ook als onvoldoende relevant worden afgewezen.

De WAR overhandigt de vastgelegde kwaliteitsvolgorde vervolgens aan het bestuur van het Stichting St. Antonius Onderzoeksfonds. Afhankelijk van het beschikbare budget bepaalt het bestuur vervolgens welke onderzoeksvoorstellen zullen worden gehonoreerd. Daarbij houdt het bestuur zich aan de door de WAR vastgelegde volgorde.

St Antonius Onderzoeksfonds stelt de aan de onderzoeken toegekende gelden vervolgens in delen beschikbaar, waarbij het laatste deel pas wordt voldaan als het onderzoek is afgerond. Van belang is voorts dat St Antonius Onderzoeksfonds niet meer dan ⅔ van de kosten van het onderzoek vergoedt, de overige kosten dragen de onderzoekers zelf.

Verwerking van persoonsgegevens
Zonder de verwerking van de persoonsgegevens van onze donateurs kunnen wij ons doel (voldoende financiële middelen voor belangrijk medisch onderzoek binnen het St. Antonius Ziekenhuis) niet bewerkstelligen. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan wij de identiteit van onze donateurs kunnen herleiden zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc. Wij verwerken de persoonsgegevens van onze donateurs altijd met de grootst mogelijke zorg. We slaan deze gegevens op in een beveiligde externe omgeving, grotendeels in het softwaresysteem Profit van AFAS in de Cloud.

Doel van dit privacy statement

Met dit privacy statement informeren wij u als lezer, onze donateurs, onze werknemers, onze leveranciers, de bezoekers van onze website en overige belangstellenden/betrokkenen over het gebruik van persoonsgegevens, over het doel van de verwerkingen, over de beveiliging van de gegevens en over de mogelijke ontvangers van deze gegevens. Kort en goed leggen wij u voor elke verwerking uit welke gegevens wij voor welke doeleinden verwerken.

Daarnaast informeren wij u over uw rechten als betrokkene, zoals het recht op inzage en van verwijdering van uw gegevens.

Wij willen de privacy van u, als lezer van dit statement, en van alle overige betrokkenen zoveel mogelijk waarborgen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid de privacy van alle betrokkenen te beschermen en een eerlijk en transparant beleid vast te leggen dat rekening houdt met eenieders belangen. Met dit statement vertrouwen wij erop daar voor een belangrijk deel aan bij te dragen. Als u desalniettemin vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u die stellen via: Onderzoeksfonds@antoniusziekenhuis.nl

Zorgvuldige omgang

Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons (hebt) verstrekt met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen. Om die reden voldoen wij aan de eisen die de toepasselijke wetten, verordeningen en overige regelgeving, zoals de Telecommunicatiewet en de AVG-verordening aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en verwerken niet meer gegevens dan voor het doel noodzakelijk is.

Grondslagen verwerking

Voor het realiseren van het doel van onze stichting, te weten het vergaren van financiële middelen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, leggen wij gegevens vast die wij a.) of ter uitvoering van een wet, b.) voor de uitvoering van een overeenkomst en/of c.) voor (het optimaliseren van) onze doelstelling en/of op grond van een (ander) gerechtvaardigd belang gebruiken. In geen geval verstrekken wij uw gegevens zonder toestemming aan derden.

TOEPASSELIJKHEID
Dit privacybeleid is van toepassing op alle werkzaamheden van de Stichting St. Antonius Onderzoeksfonds en op het bezoek van onze website. Het is dus van toepassing op alle door onze donateurs aan ons verstrekte informatie en ook op informatie verstrekt door sollicitanten, werknemers, bezoekers van de website, leveranciers etc.

Wij wijzen u er graag op dat wij helaas geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het privacybeleid van andere fondsen, ondernemingen en/of sites en bronnen, ook niet als wij daarnaar op onze website verwijzen.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
St. Antonius Onderzoeksfonds hecht eraan te benadrukken dat het voor u als bezoeker van onze website of als eenmalig donateur of vriend niet verplicht is uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u graag wilt bijdragen aan belangrijk medisch onderzoek, hebben wij wel ten minste uw NAW-gegevens nodig alsmede uw IBAN-nummer en een machtiging voor de inning van uw zeer gewaardeerde bijdrage. Als u door middel van een vaste maandelijkse bijdrage een vriend van St Antonius Onderzoeksfonds wilt worden, noteren wij ook hoeveel u per maand wilt bijdragen, omdat wij vanzelfsprekend geen fouten willen maken bij de inning van uw bijdrage. Tot slot registreren wij of u al dan niet prijs stelt op de ontvangst van e-mails/nieuwsbrieven.

Omdat wij uw bijdrage zo zeer op prijs stellen, organiseren wij ‘vriendendagen’ en andere evenementen voor onze vaste donateurs, onze vrienden. Als u naar een evenement wenst te gaan, vragen wij u om uw naam in te vullen alsmede hoeveel personen u wilt meenemen naar het evenement. Bij opmerkingen kunt u eventueel uw dieetwensen invullen, zodat wij uw maaltijd op uw voorkeur kunnen afstemmen en rekening kunnen houden met eventuele allergieën en/of intoleranties. Tot slot ontvangt u circa eenmaal per twee maanden een e-mail en/of nieuwsbrief om u te informeren over het fonds en de onderzoeken.

 WEBSITE

Met het begrip website verwijzen wij naar ieder gebruik van onze webpagina onder de domeinnaam: https://www.onderzoeksfonds.nl en naar de zich daarop bevindende informatie en pagina’s. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de website en de daarmee verbonden evenementen en donaties beschikbaar te houden.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen gegevens over de gebruikers van de website, zoals de duur van het bezoek, het domein, het browsertype, de door u bezochte pagina’s en uw IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij u in beginsel niet identificeren, omdat uw IP-adres slechts tot de naam van uw provider of van uw bedrijfsnetwerk leidt.

Ook verzamelen wij uw gegevens als u die uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons ter beschikking hebt gesteld. Denk daarbij aan de gegevens die u verstrekt bij het invullen van het aanmeldformulier voor deelname aan een evenement. Deze informatie bestaat uw naam, uw voorletters, uw e-mailadres en eventueel zelf door u ingevulde opmerkingen, een en ander in combinatie met uw internetgedrag zoals beschreven in dit privacy statement. Ook verzamelen wij de informatie die u verstrekt bij het invullen van het donatieformulier. Deze informatie bestaat uit NAW-gegevens geslacht, geboortedatum, het bedrag dat u wilt doneren en uw IBAN-nummer. Als u besluit een vriend van het Stichting St. Antonius Onderzoeksfonds te worden, vragen wij u ook om een incasso in te vullen voor de inning van de gelden.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken de vrijwillig door u in het donatieformulier voor een eenmalige donatie verstrekte persoonsgegevens om het door u aangevinkte bedrag te kunnen innen. Als wij het bedrag succesvol hebben geïnd, worden uw gegevens geblokkeerd.

Wij gebruiken de vrijwillig door u in het donatieformulier verstrekte informatie dat u een structurele bijdrage wilt leveren en dus daarmee een vriend van St Antonius Onderzoeksfonds wordt, om u te kunnen registreren als vriend van het fonds. Dat betekent dat wij maandelijks een bedrag van uw rekening innen en dat wij u in ruil daarvoor tweemaandelijks transparant informeren over de door ons verrichte onderzoeken, de besteding van de gelden en/of de ontwikkelingen binnen ons fonds.

Ook gebruiken we de website om het voor u eenvoudig te maken een vrijwillige bijdrage aan verder onderzoek en innovatie te leveren. Tot slot kunt u zich via de website inschrijven voor deelname aan (één van) onze evenementen.

U kunt uw donateurschap te allen tijde intrekken. Ook kunt u ons verzoeken te stoppen met de verzending van aan uw mailadres gerichte e-mailberichten. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Wij kunnen de informatie die u op de website hebt achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren om de beleving van onze website voor u te verlevendigen en persoonlijker te maken. Voorts doen we onderzoek naar de evenementen om na te gaan welke goed zijn bezocht en welke minder goed, om zo te onderzoeken welke evenementen onze vrienden waarderen om dusdoende de evenementen telkens beter op uw wensen en behoeften te kunnen laten aansluiten.

We verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens die we via de website hebben verkregen niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in dit privacybeleid hebben beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Toestemming
Als u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze te allen tijde intrekken.

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang van die partijen met uw gegevens. Voor de omgang van die partijen met uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het privacystatement van de website die u bezoekt.

VRIENDENBESTAND
Wij verwerken de gegevens van onze (oud)vrienden in ons vriendenbestand in het softwaresysteem Profit van AFAS. AFAS slaat haar gegevens op bij Leaseweb te Amsterdam. Alle persoonsgegevens verkrijgen wij van onze vrienden zelf. Wij koppelen geen gegevens, maar leggen slechts de rechtstreeks van de vrienden verkregen informatie vast.

Welke gegevens verzamelen wij?
De gegevens die wij vastleggen zijn afhankelijk van de gegevens die onze vrienden met ons hebben gedeeld of waar zij op een later moment om hebben verzocht, zoals het verzoek geen e-mailberichten meer te versturen. Wij verwerken NAW-gegevens, geboortedatum, IBAN-nummer en incassogegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens om uw donateurschap te registreren. Ook gebruiken wij uw gegevens om u een welkomstmail te sturen en u ook nadien te mailen en/of nieuwsbrieven aan u te versturen waarin wij u op de hoogte stellen van de resultaten van de onderzoeken, de besteding van de fondsgelden, de ontwikkelingen binnen het fonds, om u uitnodigen voor onze evenementen of u op de hoogte te stellen van andere belangrijke ontwikkelingen binnen het ziekenhuis, rondom de onderzoeken of binnen het fonds. Tot slot gebruiken wij de gegevens voor de inning van de donaties.

We verzamelen of gebruiken geen informatie uit het vriendenbestand voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in dit privacybeleid hebben beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Toestemming intrekken/beëindiging donateurschap
U kunt uw donateurschap te allen tijde intrekken. Wij vinden het van groot belang dat onze vrienden vrijwillig doneren en niet het gevoel hebben ongewenst aan een donatie/donateurschap vast te zitten en zijn er trots op dat we onze donaties niet door middel van misleiding of lastig te verbreken abonnementen binnenhalen, maar dat zij uitsluitend vrijwillig zijn gegeven door bedrijven en particulieren die het net als wij van groot belang vinden dat we medisch onderzoek blijven verrichten om de zorg en kwaliteit van leven te blijven verbeteren. Alle donateurs hebben dus vrijwillig besloten of ze - al dan niet eenmalig of via een (eenvoudig te verbreken) langer durende vriendschap - willen bijdragen aan de relevante medische onderzoeken van het St. Antonius Ziekenhuis.

VRIENDENDAGEN EN OVERIGE EVENEMENTEN
Op de website kunt u zich aanmelden voor onze vriendendagen en/of voor onze overige evenementen, zoals masterclasses of de toekenningenlunch tijdens welke de gelden aan de specifieke onderzoeken worden toegekend en de cheques worden overhandigd.

Tijdens de vriendendagen trakteren wij onze vrienden op een hapje en drankje en vertellen wij hen over de belangrijke onderzoeken die wij onder meer met hun donaties hebben kunnen realiseren. Onze vrienden kunnen de onderzoekers of de medewerkers van het fonds en/of ziekenhuis rechtstreeks alle vragen stellen die zij maar willen en zo helemaal op de hoogte blijven van de vorderingen en resultaten van de onderzoeken die ze hebben gesteund.

Welke gegevens verzamelen wij?
In een aanmeldformulier voor een evenement vragen wij u om uw naam en mailadres in te vullen. Deze kunt u aanvullen met opmerkingen. De meeste deelnemers vullen hier hun dieetwensen in.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken de gegevens in het aanmeldformulier om uw komst en de eventuele komst van uw familie of vrienden aan een evenement te registeren tezamen met – voor zover u die hebt doorgegeven - uw en hun eventuele dieetwensen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie van de gegevens die we hebben verwerkt voor de vriendendagen of voor de ander evenementen voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in dit privacybeleid hebben beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Toestemming intrekken
U kunt uw deelname aan een evenement te allen tijde intrekken. Wij zullen uw gegevens dan van de deelnemerslijst verwijderen.

NIEUWSBRIEF
We houden onze vrienden graag op de hoogte van de vorderingen en resultaten van onze onderzoeken en van alle relevante ontwikkelingen binnen onze organisatie. Om die reden versturen wij onze nieuwsbrieven en/of mailingen. Ook andere belangstellenden kunnen zich via onze site voor onze nieuwsbrief/mailingen inschrijven. Als u zich voor onze nieuwsbrief inschrijft, slaan wij uw gegevens op in een apart Excelbestand dat uitsluitend bedoeld is om te registeren dat u ook graag onze nieuwsbrief ontvangt. Klikt u hier als u ook graag een nieuwsbrief ontvangt om op de hoogte te blijven van de vorderingen van onze relevante onderzoeken.

Als u ook een vriend van St. Antonius Onderzoeksfonds wilt worden, kunt u zich hier inschrijven.

Wij verzenden onze nieuwsbrieven via Mailchimp. Na verzending van de nieuwsbrief worden de gegevens uit Mailchimp verwijderd. Voor een volgende nieuwsbrief halen we het op dat moment actuele vriendenbestand uit ons systeem en versturen uitsluitend een nieuwsbrief aan de vrienden die daarop prijs stellen. Dit bestand vullen we aan met de adressen van de belangstellenden die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. Een enkele keer gebeurt het dat uw uitschrijving en de verzending van de mailing elkaar kruisen en u ondanks uw uitschrijving nog een laatste mail ontvangt. Nadien zult u echter geen mails meer ontvangen, omdat het bestand na verzending dus telkens opnieuw wordt verwijderd.

Welke gegevens verzamelen wij?
Om onze nieuwbrieven te versturen, verzamelen wij de namen en e-mailadressen van onze vrienden en overige belangstellenden. Deze halen we rechtstreeks uit het vriendenbestand en vullen we aan met de gegevens uit het Excelbestand met overige belangstellenden. Wij verkrijgen de gegevens van de overige belangstellenden van henzelf. Deze lijsten zijn altijd actueel, omdat ze na verzending worden vernietigd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken de persoonsgegevens voor verzending van de nieuwsbrief. Wij verzenden de nieuwsbrief aan onze vrienden en andere belangstellenden, zodat we hen op de hoogte kunnen stellen van de besteding van hun giften, van de ontwikkelingen binnen ons fonds, van de vorderingen en/of de resultaten van de onderzoeken en van de betekenis daarvan voor onze patiënten en voor andere patiënten over de gehele wereld. We verzenden ze ook om hen uit te nodigen voor evenementen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie ter zake de nieuwsbrief voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in dit privacybeleid hebben beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Toestemming intrekken/uitschrijven nieuwsbrief
Als u geen nieuwsbrief van ons meer wilt ontvangen, kunt u eenvoudig de verzending van de nieuwsbrief staken door in de nieuwsbrief onderaan op de knop ‘uitschrijven nieuwsbrief’ te klikken. Bij uw registratie leggen we dan door middel van een vinkje vast dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Dit kan ook via de mail van Mailchimp of u kunt uw verzoek tot uitschrijving voor de nieuwsbrief mailen aan: onderzoeksfonds@antoniusziekenhuis.nl

E-MAIL OF DONATIEFORMULIER
Als u ons een e-mail stuurt met een vraag, bewaren wij uw bericht totdat het is afgehandeld. Hetzelfde geldt voor de aanmelding voor een evenement of een eenmalige donatie. Soms verzoeken wij u om ons meer persoonlijke gegevens te verstrekken, maar uitsluitend als dat voor de beantwoording van uw vraag of voor de desbetreffende situatie relevant is, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden en/of aan uw verzoeken kunnen voldoen. De gegevens slaan wij op onze eigen beveiligde servers op of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Welke gegevens verzamelen wij?
De gegevens die u ons in de e-mail en/of de formulieren verstrekt. In een e-mail beslist u zelf welke informatie u verstrekt. In een donatieformulier verzoeken wij u om uw NAW-gegevens, uw geslacht, uw geboortedatum, het bedrag dat u wilt doneren en uw IBAN-nummer in te vullen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken de vrijwillig door u in het donatieformulier voor een eenmalige donatie verstrekte persoonsgegevens om het door u aangevinkte bedrag te kunnen innen. Als wij het bedrag succesvol hebben geïnd, verwijderen wij uw gegevens. Wij gebruiken de vrijwillig door u in het donatieformulier voor een structurele bijdrage aan de onderzoeken om u te kunnen registreren als vriend van het fonds. Dat betekent dat wij maandelijks een bedrag van uw rekening innen en dat wij u in ruil daarvoor tweemaandelijks transparant informeren over de onderzoeken, de besteding van de gelden en/of de ontwikkelingen binnen ons fonds en u voorts in de gelegenheid stellen aan onze evenementen deel te nemen.

Als u ons een e-mail stuurt met een vraag, bewaren wij uw bericht totdat het is afgehandeld.

We verzamelen of gebruiken geen informatie uit uw e-mail of uw aanmelding voor een donatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in dit privacybeleid hebben beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Toestemming intrekken/beëindiging donateurschap
U kunt uw mail met vragen te allen tijde intrekken en ons verzoeken de gegevens te vernietigen. Ook kunt u uw donateurschap te allen tijde intrekken. Wij vinden het van groot belang dat onze vrienden vrijwillig doneren en niet het gevoel hebben ongewenst aan een donatie/donateurschap vast te zitten. We zijn er trots op dat we onze donaties niet door middel van misleiding of lastig te verbreken abonnementen binnenhalen, maar dat zij uitsluitend vrijwillig zijn gegeven door bedrijven en particulieren die het net als wij van groot belang vinden dat we onderzoek blijven verrichten om de medische zorg te blijven verbeteren. Alle donateurs hebben dus vrijwillig besloten of ze - al dan niet eenmalig of via een (eenvoudig te verbreken) langer durende vriendschap - willen bijdragen aan de relevante medische onderzoeken van het St. Antonius Ziekenhuis.

PROJECTADMINISTRATIE
Wij registreren welke bedragen aan welke onderzoeken zijn toegewezen. Het verzoek tot het mogen verrichten van een bepaald onderzoek is vaak door een onderzoek of een team van onderzoekers ingediend. Wij registeren diens gegevens. Ook registreren wij welk bedrag de WAR aan het onderzoek heeft toegekend en welke bedragen reeds zijn uitgekeerd. De gelden voor de onderzoeken worden in delen beschikbaar gesteld.

Welke gegevens verzamelen wij?
Uitsluitend de naam van de onderzoeker of onderzoekers.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Om na te gaan en inzichtelijke te houden welke gelden aan welke onderzoeken zijn verstrekt.

We verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens uit de projectadministratie niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in dit privacybeleid hebben beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Toestemming intrekken
U kunt uw onderzoeksvoorstel te allen tijde intrekken. Wij zullen uw gegevens dan uit de projectadministratie verwijderen.

COOKIES

Ons cookiebeleid is vastgelegd in de cookieverklaring op onze website en kunt u vinden via https://www.onderzoeksfonds.nl/cookieverklaring/. U kunt hier te allen tijde eenvoudig uw instellingen ter zake het gebruik van cookies wijzigen.

Toestemming intrekken
De toestemming die u hebt verleend voor het gebruik van cookies kunt u te allen tijde intrekken. U kunt deze eenvoudig intrekken door ze via de volgende link uit te zetten: Cookieverklaring.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle niet-functionele cookies te weigeren of om u een bericht te sturen dat een cookie is verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en/of andere websites, niet correct functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

RECRUITMENT
Het fonds is een aparte stichting die onafhankelijk van het ziekenhuis opereert. Wij hebben slechts twee medewerkers in dienst. Vacatures zijn dus zelden beschikbaar. Open sollicitaties specifiek gericht aan ons fonds sturen we door aan de afdeling HR van het St. Antonius Ziekenhuis. Klik hier of surf naar https://www.antoniusziekenhuis.nl/privacy-en-veiligheid voor het privacy statement van het St. Antonius Ziekenhuis.

PERSONEELSDOSSIERS
Het fonds is een aparte stichting die onafhankelijk van het ziekenhuis opereert. Wij hebben slechts twee medewerkers in dienst. De personeelsdossiers van deze medewerkers bevinden zich bij de afdeling HR van het St Antonius Ziekenhuis. Klik hier voor het privacy statement van het St. Antonius Ziekenhuis of surf naar https://www.antoniusziekenhuis.nl/privacy-en-veiligheid.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
Wij vinden een transparant privacy statement van belang. Ook vinden wij het belangrijk u te wijzen op de rechten die u kunt uitoefenen. Als betrokkene hebt u het recht uw persoonsgegevens in te zien en om (te verzoeken om) ze te (laten) corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Omdat wij een besloten groep van vrienden vormen, vinden wij het van groot belang dat derden niet met de privégegevens van onze donateurs aan de haal kunnen gaan en met slechts een e-mail om inzage van hun gegevens kunnen verzoeken. Om die reden vinden wij het van belang dat onze vrienden uitsluitend inzage in hun gegevens kunnen verkrijgen als ze daar persoonlijk om hebben verzocht, zodat we de identiteit van de verzoeker met zekerheid kunnen vaststellen.

Om het eenvoudiger te maken kunt u bijvoorbeeld tijdens een van onze vriendendagen of andere evenementen om inzage verzoeken. Het is wel zo praktisch dat u dat van tevoren aan ons mededeelt, zodat een daartoe bevoegde medewerker ook op het evenement aanwezig is om aldaar aan uw verzoek te kunnen voldoen. U kunt uw inzageverzoek aankondigen via het mailadres: Onderzoeksfonds@antoniusziekenhuis.nl. U mag daarbij ook om kopieën van uw gegevens verzoeken. Ook hierbij geldt dat het praktisch is als we van tevoren weten dat u graag kopieën ontvangt, zodat we de kopieën voor u kunnen meenemen naar het volgende evenement.

U kunt ons tevens verzoeken de van u bekende gegevens aan te vullen, te verbeteren, af te schermen of te verwijderen. Ook hebt u het recht op rectificatie en wissing van uw gegevens (het recht op vergetelheid). Wij zullen uw gegevens verwijderen als ze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld of als we ze op een andere manier in strijd met een wet hebben gebruikt. Als u dat wenst, zullen we uw gegevens volledig wissen, zodat u niet meer bij ons bekend bent.

U hebt voorts het recht de gegevensverwerking te beperken. Dat willen zeggen dat u ons kunt verzoeken een deel van de gegevensverwerking te staken en een ander deel wel voort te zetten.

Ook hebt u het recht op dataportabiliteit. Dat willen zeggen dat wij uw gegevens op gecomprimeerde wijze aan u verstrekken, zodat u ze op eenvoudige wijze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Ook kunnen we deze gecomprimeerde gegevens rechtstreeks aan de door u gewenste derde versturen, maar vanzelfsprekend alleen met uw toestemming en specifieke opdracht daartoe.

U kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als u van oordeel bent dat uw specifieke belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang tot verwerking ervan. Als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking zullen we uw bezwaren wegen en vervolgens een weloverwogen besluit nemen ten aanzien van de gegevensverwerking waarop uw bezwaar betrekking heeft. Als u het met dat besluit niet eens bent of als u overigens bezwaar hebt tegen de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht eenvoudig indienen via de website van de AP.

Ook hebt u het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen en recht op schadevergoeding als sprake is van privacyschending. Tot slot hebben betrokkenen nu ook collectief een actierecht.

Als u vragen of opmerkingen hebt of gebruik wilt maken van één van de genoemde rechten kunt u contact opnemen via het mailadres: Onderzoeksfonds@antoniusziekenhuis.nl.

Om aan onze informatieplicht te voldoen, plaatsen wij dit privacy statement op onze website. Als u besluit vrienden te worden van onze onderneming, kunt u ons verzoeken u een exemplaar van dit privacy statement per e-mailbericht of per post te doen toekomen.

PROFILING
Stichting St Antonius Onderzoeksfonds maakt geen gebruik van profiling. Ook onderwerpen wij onze vrienden niet aan geautomatiseerde besluiten.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze vrienden te beveiligen. We zorgen ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens gelet op de stand van de techniek voldoende is om onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verlies van uw gegevens zoveel mogelijk tegen te gaan. Alleen de medewerkers die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zij zijn daarbij contractueel gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Wij gebruiken de persoonsgegevens bovendien alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen.

Binnen ons ziekenhuis geldt een privacybeleid, waarin het belang van gegevensbescherming uitgangspunt is. Daaraan zijn ook de medewerkers van het fonds gebonden. Dit beleid overhandigen wij aan al onze medewerkers, dus ook aan zzp’ers en overige opdrachtnemers die wij inschakelen en aan stagiaires en aan uitzendkrachten. Ons privacybeleid behelst onder meer een clean desk policy, het verbod om wachtwoorden op te slaan, het verbod om persoonsgegevens voor privédoeleinden te bekijken of verwerken en het verbod op persoonsgegevens op een lokale schijf op te slaan. Wij hebben een training aan onze medewerkers aangeboden om hun bewustzijn ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens te vergroten.

Wij werken uitsluitend samen met betrouwbare verwerkers met wie wij deugdelijke overeenkomsten hebben gesloten.

Meldplicht Datalekken
Als persoonsgegevens in handen van een onbevoegde terecht komen, spreken we van een datalek. In de praktijk is vaak sprake van een datalek als een medewerker per ongeluk zijn laptop, telefoon en/of een usb-stick in het openbaar vervoer of een andere openbare plek heeft laten liggen of als deze zijn gestolen, als de gegevens van een onderneming zijn gehackt, als een medewerker per ongeluk een bestand met persoonsgegevens per e-mail aan een onbevoegde verstuurt of als computerbestanden op een andere wijze zijn uitgelekt. St. Antonius Onderzoeksfonds registreert alle (kleine en grote) datalekken intern. Als sprake is van een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als die gevolgen zich al hebben verwezenlijkt, meldt St Antonius Onderzoeksfonds het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. St. Antonius Onderzoeksfonds meldt het datalek ook aan degene wiens gegevens het betreft als het naar alle waarschijnlijkheid ongunstige gevolgen heeft of zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer en St. Antonius Onderzoeksfonds geen zwaarwegende redenen heeft tot het achterwege laten van de melding.

BEWAARTERMIJNEN
In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang als dat nodig is. Dat betekent dat wij uw gegevens bewaren zolang u een vriend van ons fonds bent. Als u uw donateurschap intrekt, zetten wij uw gegevens op inactief. Als u geen mailingen en/of nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, plaatsen wij een vinkje bij uw registratie, zodat u ze niet meer ontvangt.

DERDEN EN VERWERKERS
Zonder uw toestemming delen wij uw informatie niet met derden (en dus zeker niet met adverteerders).

Wel verwerken we uw persoonsgegevens eenmalig in Mailchimp, uitsluitend voor de verzending van onze mailingen en/of nieuwsbrieven. Zodra de mailing en/of nieuwsbrief is verstuurd, worden de gegevens vernietigd. Voor de volgende nieuwsbrief gebruiken we de bijgewerkte gegevens uit het vriendenbestand, zodat ook onze nieuwe vrienden de nieuwsbrief ontvangen en vrienden die zich inmiddels hebben uitgeschreven niet meer.

Mailchimp is niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken. Met Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin Mailchimp verklaart van een passend technisch en organisatorisch beveiligingssysteem gebruik te maken.

WIJZIGINGEN
Stichting St Antonius Onderzoeksfonds behoudt zich het recht haar privacystatement te wijzigen. Als sprake is van wezenlijke wijzigingen van dit statement zullen wij u daarvan bij nieuwsbrief of e-mailbericht op de hoogte stellen.

De laatste versie van dit privacy statement dateert van 8 juni 2018.

VRAGEN, FEEDBACK EN CONTACT
Met dit privacystatement en cookiebeleid hebben we u duidelijkheid willen geven over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacy statement en cookiebeleid voldoen. Als u vragen over dit privacybeleid hebt, of anderszins vragen of klachten hebt over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken of contact op te nemen via:

Stichting St Antonius Onderzoeksfonds
Postbus 2500 - 3430 EM Nieuwegein
Koekoekslaan 1 - 3435 CM Nieuwegein

 

Of via: Onderzoeksfonds@antoniusziekenhuis.nl